Hur får man lön?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hur får man lön?

Leif Boman
Man kan t.ex. börja jobba, eller så kan man kanske bli politiker hmmmm!